Toepasselijkheid en begripsbepalingen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden van Horsting Elektrotechniek, gevestigd te Purmerend.
2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als wederpartij. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal deze worden aangeduid als “de consument”.
3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan per e-mail. 4. Onder annulering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk beëindigen van de overeenkomst door een der partijen. 5. Onder opzegging wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk beëindigen van de overeenkomst door een der partijen.
6. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op verbintenissen met Horsting Elektrotechniek voor de uitvoering waarvan door Horsting Elektrotechniek gebruik is gemaakt van het inhuren van derden.
8. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is c.q. wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van Horsting Elektrotechniek – in welke vorm ook gedaan – zijn vrijblijvend.
2. Indien de wederpartij een vrijblijvend aanbod van Horsting Elektrotechniek aanvaardt, heeft Horsting Elektrotechniek het recht om binnen vijf werkdagen na ontvangst van die aanvaarding het aanbod te herroepen, waardoor er geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.

Overeenkomst
1. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdracht door Horsting Elektrotechniek is aanvaard.
2. Mondelinge afspraken binden Horsting Elektrotechniek eerst nadat deze schriftelijk door Horsting Elektrotechniek zijn bevestigd, dan wel zodra Horsting Elektrotechniek met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

Prijzen
1. Alle prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief eventueel op de overeenkomst vallende belastingen, waaronder begrepen BTW en eventuele kosten.
2. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken c.q. de gebruikte materialen stijgt en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Horsting Elektrotechniek gerechtigd om deze verhogingen aan wederpartij door te berekenen.
3. Voor de met consument gesloten overeenkomst geldt, dat prijsverhogingen 2 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 2 maanden, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Inschakeling derden
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Horsting Elektrotechniek gerechtigd werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Regiewerk
Indien Horsting Elektrotechniek een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden, al dan niet onder bijleveren van materialen, van de wederpartij op regiebasis heeft aanvaard, dan is de administratie van Horsting Elektrotechniek bepalend voor het aantal gewerkte uren en verwerkte materialen.

 

Verplichtingen van wederpartij
1. De wederpartij is verplicht:
a. de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken tijdens de normale werkuren van Horsting Elektrotechniek en onder de condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
b. water en energie kosteloos beschikbaar te stellen aan Horsting Elektrotechniek;
2. De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat, niet tot Horsting Elektrotechniek behorende, werkzaamheden van derden en/of leveringen tijdig worden verricht, zodat deze de uitvoering van de werkzaamheden van Horsting Elektrotechniek niet vertragen. Indien er een vertraging ontstaat die te wijten is aan de wederpartij (of doordat niet door Horsting Elektrotechniek behorende werkzaamheden/en of leveringen tijdig worden verricht) dan is Horsting Elektrotechniek gerechtigd de hiermee samenhangende kosten en/of wachtdagen/wachturen bij de wederpartij in rekening te brengen.

Meerwerk
1. Horsting Elektrotechniek is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen.
2. Onder “meerwerk” wordt verstaan de uitvoering van werk en/of de levering van zaken voor zover dit uitgaan boven de bij overeenkomst overeengekomen hoeveelheden arbeidsuren, zaken en opslagen, een en ander voor zover dit meerwerk het gevolg is van het schriftelijk of mondeling verzoek van of namens de wederpartij tot wijziging (of aanvulling) van de oorspronkelijke overeenkomst;
3. Horsting Elektrotechniek zal de wederpartij tijdig wijzen op een uit een meerwerk voortvloeiende prijswijziging, tenzij de wederpartij de prijswijziging uit zichzelf had moeten begrijpen.

Levering en uitvoering van de prestatie
1. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht en/of de zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Horsting Elektrotechniek zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering in gedeelten wordt elke (oplevering) c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de Horsting Elektrotechniek per transactie worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.

Betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Horsting Elektrotechniek is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Horsting Elektrotechniek is gerechtigd om aan wederpartij voor of na aanvang van de werkzaamheden een voorschot in rekening te brengen. Zolang een aan de wederpartij in rekening gebrachte voorschot niet is betaald, is Horsting Elektrotechniek gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. De wederpartij is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.
3. Horsting Elektrotechniek is gerechtigd om 50% van de totale aanneemsom van het overeengekomen werk in rekening te brengen zodra Horsting Elektrotechniek is aangevangen met het verrichten van werkzaamheden.
4. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat Horsting Elektrotechniek wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. De wederpartij is alsdan de dan geldende wettelijke vertragingsrente verschuldigd aan wederpartij cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
5. De wederpartij is daarnaast, nadat zij daartoe door Horsting Elektrotechniek is gemaand, ter zake buitengerechtelijke kosten aan Horsting Elektrotechniek verschuldigd van 15% van de aanneemsom;
6. Ter keuze van Horsting Elektrotechniek kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

 

 

Garanties
1. Horsting Elektrotechniek aanvaardt door de uitvoering van zijn verbintenis geen verdere aansprakelijkheden en geeft geen verdere garanties dan voor zover deze bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk door Horsting Elektrotechniek zijn toegezegd dan wel voor zover deze uit de wet voortvloeien.
2. De garantie strekt zicht niet uit tot gebreken ontstaan na overname door derden of gebreken ontstaan door onvoldoende onderhoud van de wederpartij of gebreken ontstaan als gevolg van de door de wederpartij aangebrachte veranderingen.
3. De hier genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering/uitvoering, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn en ziet enkel op de door Horsting Elektrotechniek geleverde goederen/diensten.

Aansprakelijkheid
1. Indien Horsting Elektrotechniek aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen hieronder in deze algemene voorwaarden is geregeld.
2. Beperkingen van de aansprakelijkheid van Horsting Elektrotechniek gelden in gelijke mate voor de personeelsleden van Horsting Elektrotechniek en voor derden waarvan door Horsting Elektrotechniek bij de uitvoering van de verbintenis gebruik wordt gemaakt.
3. Horsting Elektrotechniek is nimmer aansprakelijk voor schade (uit welke hoofde dan ook) die het gevolg is handelen of nalaten van Horsting Elektrotechniek, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid.
4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de Horsting Elektrotechniek nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Horsting Elektrotechniek gesloten verzekering.
5. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Horsting Elektrotechniek – uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden zoals partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen.
6. Horsting Elektrotechniek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-of andersoortige stagnatie.
7. Horsting Elektrotechniek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken of onjuistheden van zaken die van de wederpartij of door de wederpartij ingeschakelde derden afkomstig zijn. Tevens is Horsting Elektrotechniek niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen die door de wederpartij of door de wederpartij ingeschakelde derden zijn verricht.
8. Horsting Elektrotechniek is niet aansprakelijk voor fouten en gebreken in de door de door wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.

Overmacht
1. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, is Horsting Elektrotechniek gerechtigd te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
2. De wederpartij kan aan de opschorting, wijziging of ontbinding van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.
3. Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat de wederpartij niet van de verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachtssituatie intreedt.